Google Analytics
Book et uforpligtende møde
70 27 03 18

Skal man købe eller lease?

Skal man købe eller lease?

Mange erhvervsvirksomheder har behov for en række forskellige maskiner i produktionen. Det kan være person- eller varebiler, produktionsmaskiner eller andet. Denne artikel omhandler fordele og ulemper ved henholdsvis køb eller leasing.

Hvad er leasing?

Leasing er en slags lejekontrakt, hvor leasingselskabet ejer aktivet og udlejer dette til virksomheden. Lejeperioden svarer normalt til aktivets levetid, og ved lejeperiodens udløb kan virksomheden ofte købe aktivet til handelsværdien på dette tidspunkt. Denne type leasingkontrakt kaldes for finansiel leasing, fordi leasingselskabet køber og finansierer aktivet for virksomheden mod til gengæld at få en leasingydelse fra virksomheden.

Hvad koster det at lease eller købe?

Man bør sammenholde udgiften ved anskaffelse af aktivet ved henholdsvis leasing og ved køb. Dette gøres ved at lave en finansieringskalkule. Ved en finansieringskalkule beregnes leasingkontraktens rente. Denne rente sammenholdes med den rente, man skal betale, hvis man selv skulle optage lån til køb af aktivet kontant.

Renten beregnes ved at sammenholde den kontante købesum efter evt. forhandlede rabatter med leasingydelsen og restkøbesummen for aktivet. Det er en enkel beregning, som enhver dygtig revisor kan foretage.

Leasingselskabet opnår typisk visse stordriftsrabatter, idet leasingselskabet kan købe større mængder af aktiver end en virksomhed typisk vil kunne. Dertil kommer, at leasingselskabet ofte kalkulerer med en forholdsvis beskeden rente i forhold til bankrente.

Når Leasingselskabet indgår en leasingaftale, vil aftalen løbe i adskillige år. Som virksomhed er man forpligtet til at betale leasingydelse i hele kontraktens løbetid eller i det mindste indtil leasingkontrakten kan opsiges. Opsiger man en leasingkontrakt, vil leasingselskabet normalt beregne sig en ”ekstra” avance som følge af risikoen for, at aktivet måske ikke kan sælges og på grund af den tabte fremtidige fortjeneste ved leasingkontraktens ophør.

Hvis man i stedet køber aktivet, har man en udgift til finansiering og afskrivning af aktivet. Finansieringsrenten afhænger af virksomhedens kreditværdighed og økonomiske forhold.

Har virksomheden lejlighedsvis positiv likviditet, vil det ofte være billigere at købe end at lease. Er virksomhedens likviditet og måske kreditværdighed knap, kan leasingkontraktens rente ofte være bedre.

Det afgørende er at beregne leasingkontraktens rente og sammenholde denne med virksomhedens alternative finansieringsrente. Aktivets værditab vil i begge situationer blive betalt af virksomheden.

Regnskabsmæssige forhold ved leasing eller køb

Leasingkontrakter bliver efter årsregnskabsloven behandlet på samme måde som ved køb af aktivet. Den regnskabsmæssige håndtering af leasingkontrakten er dog en anelse mere kompliceret i forhold til et køb af aktivet og et tilsvarende banklån.

Skattemæssige forhold ved leasing eller køb

Skattemæssigt kan leasingydelserne fratrækkes i det år, leasingydelsen vedrører. Ofte vil første leasingydelse være større. Det skyldes, at aktivets værdi falder meget i begyndelsen af leasingperioden.

Køber man derimod aktivet, kan man skattemæssigt afskrive 25 % af aktivets værdi hvert år. Efter første års afskrivning er aktivet skattemæssigt bogført til 75 % af købsprisen. Andet år afskrives igen 25 % af den skattemæssige værdi o.s.v. De skattemæssige afskrivninger er størst ved anskaffelsen af aktivet og falder henover aktivets levetid.

Køb af aktivet vil typisk give større skattefradrag i starten af ejertiden og mindre fradrag i slutningen af aktivets levetid i forhold til ved leasing.

Fordele og ulemper ved leasing

Fordele og ulemper er afhængig af den konkrete situation og virksomhed. Nedenfor har vi opstillet nogle generelle fordele og ulemper, hvor vi har forsøgt på en klar og overskuelig måde at opstille de væsentligste fordele og ulemper ved leasing:

Der kan være følgende fordele ved brug af leasing:

  • Udnyttelse af leasingselskabets billige indkøbspriser og renteforhold
  • Kreditværdigheden øges, ved at låntagning sker hos flere forskellige selskaber
  • Mulighed for fastrente i leasingkontraktens løbetid
  • Leasingydelsen giver skattefradrag

og følgende ulemper:

  • Leasingkontrakten er bindende og koster ekstra at opsige før tiden
  • Flere gebyrer ved leasing end ved banklån
  • Regnskabsmæssigt lidt mere kompliceret
  • Juridisk mindre fleksibel

Ved køb af aktivet vil virksomheden ofte være mere fleksibel, idet virksomheden har lettere ved at skille sig af med aktivet (f.eks. i nedgangstider) samt at afskrivninger af aktivet kan tilpasses virksomhedens behov for afskrivninger.

Prisen på leasing bør altid kalkuleres og sammenholdes med alternativ finansiering. Efter vor opfattelse bør der altid være en besparelse i en leasingkontrakt, der står mål med den konkrete leasingkontrakts ulemper.

 

Denne artikels indhold kan ikke erstatte en konkret kvalificeret rådgivning fra en revisor og advokat m.fl., som kender virksomhedens og virksomhedsejerens forhold.
Uanset det er tilstræbt at gøre indholdet så korrekt som muligt, tages der forbehold for eventuelle fejl og unøjagtigheder. Brug af informationerne i denne artikel sker således for egen risiko.