Google Analytics
Book et uforpligtende møde
70 27 03 18

Ulovlige lån kan lovliggøres

Ulovlige lån kan lovliggøres

Hvis du som kapitalejer ulovligt har lånt penge i dit selskab, er det nu muligt at lovliggøre lånet. Vær opmærksom på betingelserne, der skal opfyldes. Blandt andet, at lovliggørelsen skal ske på selskabets første generalforsamling i 2017. Vær også opmærksom på de skattemæssige aspekter, især hvis du har bestemmende indflydelse i selskabet.

Lovliggørelse af gamle ulovlige lån

Hvis du har et ulovligt kapitalejerlån, der er ydet før 1. januar 2017, rummer loven nu en mulighed for at gøre lånet lovligt, hvis selskabet overholder nogle betingelser:

  • Dit selskab skal holde en generalforsamling, som beslutter, at det tidligere ulovlige lån videreføres som et nyt lovligt lån. Beslutningen skal ske på den førstkommende generalforsamling efter 31. december 2016. Ellers er muligheden forpasset.
  • Lånet skal kunne rummes inden for selskabets frie egenkapital ifølge det seneste årsregnskab reduceret med efterfølgende udbetalt udbytte. Har selskabet ikke tilstrækkelig med fri egenkapital, kan lånet altså ikke lovliggøres.
  • Lånet skal fremadrettet ydes på sædvanlige markedsvilkår, eksempelvis med hensyn til rente, afdrag og sikkerhedsstillelse.
Du skal stadig betale skat

Hvis du som kapitalejer med bestemmende indflydelse låner penge i dit selskab, skal du betale skat af de lånte penge. Det gælder uanset, om lånet er lovligt eller ulovligt efter selskabslovens regler. Hvis lånebetingelserne ændres i forbindelse med lovliggørelse af et ulovligt lån, er der endvidere risiko for, at SKAT betragter det lovliggjorte lån som etablering af et helt nyt lån, som du skal beskattes af. Tal altid med din revisor, hvis du ønsker at lovliggøre et eksisterende lån eller ønsker at optage et nyt lån i selskabet.

Læs også: Forstå din revisionspåtegning

Bestemmende indflydelse i selskabet

Som kapitalejer har du bestemmende indflydelse, hvis du råder over mere end 50 procent af stemmerne. Det er dog ikke kun dine egne kapitalandele, som skal tælles med. Kapitalandele, som tilhører dine nærtstående, indgår i vurderingen af, om du har bestemmende indflydelse. Det gælder eksempelvis aktier, som din ægtefælle, dine børn eller dine forældre ejer. I denne sammenhæng betragtes søskende ikke som nærtstående.

Eksempel – lovliggørelse af ulovligt lån

To brødre ejer sammen ”Brødfabrikken A/S” og råder hver især over 50 procent af stemmerne i selskabet. Selskabet har en samlet egenkapital på 1.500.000 kroner, der består af en aktiekapital på 500.000 kroner og overført overskud på 1.000.000 kroner. Brødrene lånte i juni 2016 hver 400.000 kroner af selskabet til en rente på fire procent, der svarer til markedsvilkår. Det var på daværende tidspunkt ulovligt ifølge selskabsloven. På generalforsamlingen den 10. marts 2017 beslutter brødrene at lovliggøre lånet.

Kan lånet lovliggøres ifølge selskabsloven?

Ja! Lånet kan lovliggøres, da betingelserne er opfyldt:

  • Beslutningen træffes på den første generalforsamling i 2017
  • Lånet til kapitalejerne udgør i alt 800.000 kroner, og selskabets frie reserver udgør 1.000.000 kroner.
  • Lånet videreføres på markedsvilkår

Dette dog under forudsætning af, at lånet udover renten i øvrigt er ydet på markedsvilkår.

Er lånet skattepligtigt?

Nej, lånet er ikke skattepligtigt – hverken det oprindelige ulovlige lån eller det lovliggjorte lån. Skattepligten af lån omfatter kun kapitalejere, der råder over mere end 50 procent af stemmerne. I dette tilfælde har hver bror netop kun en stemmeandel på 50 procent. Brødre er endvidere ikke omfattet af definitionen af nærtstående. Deres stemmer skal altså ikke lægges sammen, når man vurderer, om de hver især har bestemmende indflydelse.

Pas på konkrete omstændigheder

Denne artikel er ikke udtryk for specifik rådgivning, da de konkrete omstændigheder kan være forskellige fra kapitalejer til kapitalejer. Tal med din revisor.

 

Denne artikels indhold kan ikke erstatte en konkret kvalificeret rådgivning fra en revisor og advokat m.fl., som kender virksomhedens og virksomhedsejerens forhold.
Uanset det er tilstræbt at gøre indholdet så korrekt som muligt, tages der forbehold for eventuelle fejl og unøjagtigheder. Brug af informationerne i denne artikel sker således for egen risiko.