Google Analytics
Book et uforpligtende møde
70 27 03 18

Du er måske underforsikret

Du er måske underforsikret

Der er 3 forsikringer, du som erhvervsdrivende bør overveje: Det er arbejdsskadeforsikringen, som dækker ved pludselige ulykker; erhvervssygdomsforsikringen, der dækker ved langvarige skader, og sygedagpengeforsikringen, der dækker ved sygdom.

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring i selskaber

Hvis du driver din virksomhed i selskabsform (A/S, ApS, P/S, IVS), har du pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring. Forsikringen dækker personer, som udfører arbejde for selskabet, uanset om personerne modtager løn for arbejdet eller ej. Arbejdet kan være varigt, midlertidigt eller forbigående.

Det betyder, at hvis du f.eks. har et anpartsselskab uden andre ansatte end ejeren, skal du tegne en arbejdsskadeforsikring. Det kunne være et holdingselskab, et aktivt driftsselskab eller lign.

Det giver god mening, at et aktivt selskab bør have en arbejdsskadeforsikring, fordi der foregår aktive handlinger, som kan medføre en arbejdsskade. Derimod giver det ingen mening, at et holdingselskab skal tegne en arbejdsskadeforsikring. Har du et holdingselskab og et driftsselskab, anbefaler vi, at du taler med dit forsikringsselskab om at lade holdingselskabet medforsikre på driftsselskabets arbejdsskadeforsikring.

Arbejdsskadeforsikring i personlige virksomheder

Driver du din virksomhed i personligt regi (enkeltmandsvirksomhed, I/S, K/S), er det frivilligt om du vil tegne en arbejdsskadeforsikring. Det betyder, at du og eventuelt din medarbejdende ægtefælle ikke er dækket, hvis du kommer ud for en arbejdsulykke, hvilket er yderst uheldigt for din økonomi. En arbejdsulykke vil måske medføre, at du ikke kan gå på arbejde i en periode, eller at du måske slet ikke kan opretholde dit firma. Med en arbejdsskadeforsikring har du ret til en erstatning, men dækker fx ikke tabt arbejdsfortjeneste. Her skal du have en sygedagpengeforsikring.

Hvad er en arbejdsulykke?

Ved en arbejdsulykke forstås en pludselig, uventet og skadevoldende hændelse, der sker i forbindelse med arbejdet, og som medfører personskade. Bemærk venligst. at skaden er pludselig (indenfor 5 dage) og uventet. Det vil sige, at en skade som følge af langvarig belastning e. lign. ikke er en arbejdsskade, men derimod en erhvervssygdom. Læs om erhvervssygdom herunder.

Det er uden betydning, hvori arbejdet består, og hvordan tilskadekomsten sker. En færdselsulykke på gader og veje, hvor ulykken sker for en person under udførelse af arbejde, fx en chauffør, en repræsentant eller en færdselsbetjent, er en arbejdsulykke. Bliver en person under arbejdets udførelse udsat for vold fra mennesker eller dyr med skade som følge, er det en arbejdsulykke.

I visse tilfælde er det vanskeligt at trække en skarp grænse mellem, hvad der er en arbejdsulykke, og hvad der er en erhvervssygdom.

En høreskade forvoldt ved en eksplosion er en ulykke, mens en høreskade forvoldt ved lang tids ophold i et kraftigt støjmiljø er en erhvervssygdom.

En rygskade, opstået ved et fald, er en ulykke, mens en rygskade, opstået ved lang tids arbejde i en forkert arbejdsstilling, er en erhvervssygdom.

En skade, som opstår pludselig og uventet i forbindelse med løft, og hvor skadelidte normalt ikke har belastende løftearbejde, er en arbejdsulykke. En skade, som opstår pludselig i forbindelse med løft, men hvor skaden skyldes et iøvrigt belastende løftearbejde, er en erhvervssygdom.

Hvad koster en arbejdsskadeforsikring?

Prisen for arbejdsskadeforsikringen afhænger af antallet af ansatte i din virksomhed og hvilken risiko, som udførelsen af arbejdet i virksomheden medfører. Prisen ligger typisk på 1.000 til 10.000 kr. afhængig af branchen. Kontorerhverv ligger i den billige ende og byggefagene i den dyre ende.

Du kan finde et estimat for netop din branche på denne hjemmeside

Hvad dækker arbejdsskadeforsikringen?

Efter en godkendt arbejdsskade giver loven mulighed for følgende erstatninger:

 • Erstatning for udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler. Ved permanente udgifter fastsættes erstatningen til et engangsbeløb
 • Erstatning for tabt erhvervsevne
 • Godtgørelse for varigt mén
 • Overgangsbeløb ved dødsfald til ægtefælle/samlever, når samlivet har bestået i to år inden dødsfald
 • Erstatning for tab af forsørger

Arbejdsskadeloven dækker ikke tabt arbejdsfortjeneste i den periode, tilskadekomne er syg på grund af en arbejdsskade. Det vil sige, at tilskadekomne ikke får dækket den løn, han eller hun mister i en eventuel sygdomsperiode.

Erhvervssygdomsforsikring

En erhvervssygdomsforsikring er lovpligtig for selskaber og frivillig for personlige virksomheder på samme måde som arbejdsskadeforsikringen.

Hvad er en erhvervssygdomsforsikring?

Til forskel fra arbejdsskadeforsikringen, der dækkede pludseligt opståede skader, dækker erhvervssygdoms-forsikringen skader som er opstået under arbejdet eller under de forhold, som arbejdet er foregået under.

Det vil sige, at sygdommen skal være opstået på grund af påvirkninger på arbejdet, og at sammenhængen mellem påvirkningerne og sygdommen er kendt i den medicinske forskning. Sagt på en anden måde, så må det ikke være overvejende sandsynligt, at sygdommen skyldes andre forhold end arbejdet.

Eksempler på erhvervssygdomme kan være:

 • Tennisalbue (f. eks forårsaget af musearbejde)
 • Allergi
 • Høretab
 • Astma

Påvirkninger på arbejdet, som kan give nogle af de ovenstående sygdomme, kan være:

 • En arbejdsbevægelse, der bliver gentaget mange gange
 • Arbejde med armene hævet over skulderhøjde
 • Tungt løftearbejde
 • Arbejde i meget støjende omgivelser
 • Arbejde med farlige stoffer

Hvad koster en arbejdssygdomsforsikring?

Prisen for arbejdssygdomsforsikringen opkræves af ATP og afhænger af branchen. Prisen ligger typisk på mellem 200 kr. til 2.000 kr. pr. ansat. Kontorerhverv ligger i den billige ende og byggefagene i den dyre ende.

Du kan finde et estimat for netop din branche på denne hjemmeside

Erhvervssygdomsforsikringen køber man i Arbejdsmarkeds Erhvervssygdomssikring (AES). Du kan tilmelde dig i virk.dk eller ved brug af dette link

Hvad dækker erhvervssygdomsforsikringen?

Efter en godkendt erhvervssygdom giver loven mulighed for følgende erstatninger:

 • Godtgørelse for varigt mén
 • Erstatning for tab af erhvervsevne
 • Udgifter til behandling, medicin og hjælpemidler med videre.
 • Udgifter under sagens behandling
Sygedagpengeforsikring

Som selvstændig erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle kan du få sygedagpenge fra kommunen, hvis du er ude af stand til at arbejde på grund af sygdom, eller fordi du er kommet til skade. Du har ret til sygedagpenge fra kommunen efter to ugers sygdom.

Du kan tegne en sygedagpengeforsikring, der sikrer dig sygedagpenge tidligere end efter to ugers sygdom. Det er en betingelse for optagelse i ordningen, at du har indtægt i din virksomhed.

Du kan vælge mellem at sikre dig sygedagpenge fra tredje fraværsdag eller fra første fraværsdag, og om du ønsker at være dækket til minimumsydelse eller maksimumsydelse. En sygedagpengeforsikring sikrer dig minimumssatsen for dagpenge i hele sygeperioden, også efter de første to uger. Ønsker du også at forsikre dine medarbejdere, skal du tegne både forsikringen for selvstændige erhvervsdrivende (egen sygdom) samt private arbejdsgivere (ansattes sygdom).

1. eller 3. fraværsdag

Du kan tegne en forsikring, der sikrer dig sygedagpenge fra 1. fraværsdag (type 2-forsikring) eller fra 3. fraværsdag (type 1-forsikring) kombineret med minimum- eller maksimumsatsen.

Minimum- eller maksimumsats

Hvis du vælger minimumssatsen, får du udbetalt 2/3 af højeste dagpengebeløb uanset størrelsen af din indtægt.

Hvis du vælger maksimumsatsen, bliver udbetaling af dagpengene beregnet på baggrund af din lønindtægt. Det er muligt at vælge maksimumsatsen, hvis arbejdsfortjenesten ved den selvstændige erhvervsvirksomhed er ca. 144.820 kr. eller mere. Det betyder, at du vil få udbetalt et beløb mellem laveste og højeste dagpengesats.

Hvad koster en sygedagpengeforsikring?

Prisen afhænger af, om du ønsker dækning fra 1 eller 3. fraværsdag, og om du vil have minimumssatsen eller maksimumsatsen.

Priser for perioden 1. april 2016 til 31. marts 2017 var således:

For type 1-forsikring fra 3. fraværsdag er præmien:  Minimumssats 1.768 kr. – Maksimumsats 2.652 kr.

For type 2-forsikring fra 1. fraværsdag er præmien:  Minimumssats 2.732 kr. – Maksimumsats 4.098 kr.

Den højeste dagpengesats i 2017 udgør kr. 849 pr. dag. Minimumssatsen udgør 2/3 heraf, svarende til kr. 566 pr. dag. Tjener du mere end 23.000 kr. pr. måned, vil du få maksimumsatsen. Udgiften til sygedagpengeforsikring er desværre ikke en fradragsberettiget omkostning i virksomheden.

Hvis du vælger dækning fra 3. fraværsdag, er det en fordel, hvis du får refunderet sygedagpenge over 5 dage pr. år. Vælger du derimod dækning fra 1. fraværsdag, er det fordel, hvis du får refunderet sygedagpenge over 8 dage pr. år.

Hvis du ønsker at tegne en sygedagpengeforsikring, kan du gøre det på dette link.

Denne artikels indhold kan ikke erstatte en konkret kvalificeret rådgivning fra en revisor og advokat m.fl., som kender virksomhedens og virksomhedsejerens forhold.
Uanset det er tilstræbt at gøre indholdet så korrekt som muligt, tages der forbehold for eventuelle fejl og unøjagtigheder. Brug af informationerne i denne artikel sker således for egen risiko.