Google Analytics
Book et uforpligtende møde
70 27 03 18

Etablering af et holdingselskab

Etablering af et holdingselskab

Mange selvstændige erhvervsdrivende har de senere år stiftet et holdingselskab. Dette skyldes, at et holdingselskab giver betydelige fordele både med hensyn til sikring af selskabets værdier, optagelse af medejere samt ved salg af selskabet. Bortset fra det begrænsede administrative arbejde ved et ekstra selskab er der reelt ingen ulemper.

Hvad er et holdingselskab?

Et holdingselskab er et ganske almindeligt selskab, som skal fungere som en slags ”bank” for driftsselskabets likvide kapital samt andre værdier. Holdingselskabet kan være et iværksætterselskab, et anpartsselskab eller et aktieselskab. Et iværksætterselskab kræver kun et privat indskud på 1 kr., mens der skal indskydes 50.000 kr. i et anpartsselskab og 500.000 kr. i et aktieselskab. Efter vor opfattelse kan du med fordel starte dit holdingselskab som et iværksætterselskab og nøjes med at indskyde 1 kr. Senere i takt med selskabet tjener penge kan du om registrere det til et anpartsselskab eller aktieselskab. Dette kræver ikke yderligere kapital fra dig.

Hvordan stifter du et holdingselskab?

Du kan stifte et holdingselskab ved kontant indbetaling af kapitalen. Dette er en fordel hvis man endnu ikke har et driftsselskab eller driftsselskabet højst har en værdi på ca. 100.000 kr. I disse situationer er det ofte det billigste, først at stifte holdingselskabet og dernæst sælge driftsselskabet til holdingselskabet. Salget skal ske til handelsværdien og kan udløse en mindre skat som kun beskattes med 27%.

Har driftsselskabet en større værdi end ca. 100.000 kr. vil det muligvis udløse en større skat, når dette sælges til holdingselskabet. For at undgå dette, kan du lave en skattefri anpartsombytning. Transaktionen går ud på at du tager anparterne/aktierne i driftsselskabet og bruger disse som indskud til at stifte et nyt holdingselskab. Der skal laves nogle flere papirer og der er nogle bestemte regler som skal være opfyldt for at dette kan gennemføres skattefrit. En af reglerne er at holdingselskabet ikke kan sælge driftsselskabet før der er gået 3 år. Til gengæld udløser det ikke skat.

Det koster ca. 3.000 kr. ekskl. moms at kontantstifte et holdingselskab samt 670 kr. i gebyr til erhvervsstyrelsen. Skal man derimod lave en skattefri anparts- eller aktieombytning kan det beløbe sig til noget mere. Det er derfor en god ide at overveje, at stifte holdingselskabet allerede når man starter sin driftsaktivitet.

Holdingselskabets indtægter

Holdingselskabets indtægter består dels af udbytte fra driftsselskabet og dels fra afkast af den formue som er i holdingselskabet. En gang om året kan der på den ordinære generalforsamling besluttes et udbytte fra driftsselskabet til holdingselskabet. Dette er skattefrit, såfremt holdingselskabet ejer 10% eller mere af driftsselskabet. Man kan også beslutte udbytte i løbet af regnskabsåret, men i så fald kræves et perioderegnskab, som er godkendt af revisor. Da dette er forbundet med unødige omkostninger anbefaler vi at udbytte besluttes på den ordinære generalforsamling.

Holdingselskabets formue kan investeres i aktier, obligationer mv. eller f.eks. lånes ud til driftsselskabet. Låner holdingselskabet penge til driftsselskabet bør der stilles sikkerhed for lånet, f. eks. ved pant i driftsselskabets aktiver.

Hvem kan etablere et holdingselskab?

Du skal drive din virksomhed i et aktie-, anparts- eller iværksætterselskab for at opnå fordelene ved at etablere et holdingselskab. En enkeltmandsvirksomhed kan f. eks ikke lave et holdingselskab. Driver du din virksomhed i personligt regi, skal du først omdanne din virksomhed til et selskab og dernæst kan du stifte et holdingselskab.

Vi vil gerne hjælpe dig med rådgivning herom, hvis du har behov for at få belyst dine konkrete fordele og ulemper.

Hvornår er det en fordel at have et holdingselskab?

Der er forenklet sagt følgende væsentlige årsager til at lave et holdingselskab.

  • Begrænsning af den erhvervsmæssige risiko
  • Mulighed for salg eller generationsskifte
  • Opsparing i virksomheden
Begrænsning af den erhvervsmæssige risiko

I holdingselskabet er kapitalen i sikkerhed. Det vil sige at ingen kreditor kan gøre krav på holdingselskabets formue. Driftsselskabet er dagligt påvirket af en lang række risici ved drift af den erhvervsmæssige virksomhed. Det kan være fejl, virksomheden selv laver eller fejl hos underleverandører eller fabrikanter, som man er uden skyld i. Efter de almindelige danske erstatningsregler kan virksomheden alligevel blive erstatningsansvarlig for disse fejl.

Følgende situationer viser risikoen for erstatningsansvar:

  • Håndværksvirksomheden
    En håndværksmester opfører og reparerer ejendomme. Hvis det efterfølgende viser sig, at en ejendom er fejlagtigt opført/repareret, kan håndværksmesteren blive ansvarlig. Det gælder også, selv om det er en underleverandør eller en medarbejder, som har været årsag til skaden. Såfremt virksomheden drives i et selskab med et holdingselskab, vil skaden kun kunne ramme driftsselskabet, mens de værdier som er i holdingselskabet er sikre.
  • Handelsvirksomheden
    Denne situation drejer sig om en fabrikant, der sælger varer til en handelsvirksomhed, som i mange år har drevet virksomhed ved at videresælge varer indkøbt fra fabrikanten. Det er gået godt, og handelsvirksomheden har opbygget en god egenkapital. I den beskrevne situation kan handelsvirksomheden hæfte for fejl og mangler ved fabrikantens produkter. Handelsvirksomhedens kunder kan vælge at rejse deres økonomiske krav mod handelsvirksomheden i stedet for mod fabrikanten. Dette vil især være tilfældet, hvis fabrikanten er økonomisk svag. Uanset om man blot har forhandlet varer har man et medansvar. Dette ansvar kan minimeres til de værdier som er i driftsselskabet, mens værdierne i holdingselskabet er i sikkerhed.
Mulighed for salg eller generationsskifte

Hvis ejeren ønsker – helt eller delvist – at sælge driftsselskabet, vil dette normalt udløse betydelige skatter. Har ejeren derimod et holdingselskab, vil holdingselskabet kunne sælge driftsselskabet skattefrit.

Ved etablering af et holdingselskab har indehaveren således væsentligt bedre muligheder for salg (helt eller delvist), f.eks. i forbindelse med strategiske samarbejder, optagelse af medejere, generationsskifte eller lignende. Driftsselskabet bør ikke indeholde unødvendige likvide midler eller værdipapirer, hvilket letter finansieringen for køber.

Opsparing

Er virksomheden succesfuld, vil holdingselskabet i løbet af nogle år opspare en del kapital. Kapitalen kommer dels fra skattefrie udbytter, dels fra formueafkast og dels fra et eventuelt skattefrit salg af driftsselskabet.

Pengekassen (holdingselskabet) kan betragtes som ejerens private supplement til pensionen. De opsparede midler i holdingselskabet kan også anvendes til køb af en ny virksomhed, køb af værdipapirer eller blot udloddes til indehaveren som udbytte over en årrække. Det er således muligt for dig at købe og sælge virksomheder uden beskatning.

Pension eller holdingselskab

Et holdingselskab bør ikke være den eneste pensionsopsparing du har. Vi anbefaler, at du også har en ratepension eller evt. en livrente. Hvis du modtager større udbytter fra dit holdingselskab samtidig med, at du modtager folkepension, vil du opleve, at du får nedsat din folkepension. Hvis du derimod modtager udbetalinger fra ratepensioner eller livrenter, vil du ikke få reduceret din folkepension. Bemærk venligst, at det ikke er muligt at få løn fra sit holdingselskab, og at indbetalinger til pension skal ske fra driftsselskabet.

Vi vil gerne invitere dig til god og rettidig rådgivning. God rådgivning har en virkelig høj værdi, desværre er det ikke alle som er klar over, at de kunne have fået væsentlige bedre resultater ved brug af en god rådgiver. Vi er din primære rådgiver om økonomiske og skattemæssige forhold. Spørg hellere en gang for meget end en gang for lidt.

 

Denne artikels indhold kan ikke erstatte en konkret kvalificeret rådgivning fra en revisor og advokat m.fl., som kender virksomhedens og virksomhedsejerens forhold.
Uanset det er tilstræbt at gøre indholdet så korrekt som muligt, tages der forbehold for eventuelle fejl og unøjagtigheder. Brug af informationerne i denne artikel sker således for egen risiko.